Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)

6.6 |

Indiana Jones and the Dial of Destiny

พบว่าตัวเองอยู่ในยุคใหม่ก่อนที่จะเกษียณ อินดี้ต้องดิ้นรนเพื่อให้โลกที่เห็นได้ชัดโตเกินตัวเขาปล่อยให้หนวดของความรู้สึกว่ามักจะกลับมาในรูปของคู่แข่งเก่า อินดี้ต้องสวม หมวกและหยิบแส้อีกครั้งกับวัตถุโบราณจะไม่ตกไปอยู่ในมือคนผิด

เผื่อคุณอาจจะชอบ